تمام املاک طبقه بندی شده است

گردشگری

بدون جنگ در ترکیه

برخی از روزنامه های خارجی در اروپا، آسیا یا ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است این است که جنگ در ترکیه وجود دارد. به عنوان یک شرکت در ترکیه، هیچ هیچ جنگ در ترکیه به مدیر روزنامه های ترکیه خواندن برای یادگیری واقعیت وجود دارد. وجود دارد نه جنگ در ترکیه.

×